Corporate governance

Headway 5qgiuubxkwm Unsplash

Wij zijn een woningcorporatie met een duidelijke maatschappelijke koers. We hechten dan ook bijzondere waarde aan integer en transparant handelen door het bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over ons maatschappelijk presteren. Dit doen we in een voortdurend dialoog met onze belanghouders en een zorgvuldige omgang met onze huurders en woningzoekenden

Governancecode

Wij onderschrijven de principes van de governancecode woningcorportaties. Hierin staan voor woningcorporaties basisregels voor goed bestuur en toezicht, openheid, verantwoordelijkheid en financiële beheersing. De voorwaarden voor goed bestuur hebben we vastgelegd in onze governancestructuur. Deze structuur is opgebouwd uit statuten en reglementen. Dat zijn:

  • Statuten van de Stichting: hierin is het doel en taakveld van de woningcorporatie vastgelegd en zijn de taken en bevoegdheden benoemd en toegekend aan het bestuur en het de raad van commissarissen van Rondom Wonen.
  • Visie op bestuur en toezicht: hierin is de besturings-en toezichtsfilosofie van Rondom Wonen vastgelegd.
  • Reglement raad van commissarissen: hierin zijn de taken en bevoegdheden en de werkwijze van de raad van commissarissen vastgelegd.
  • Bestuursreglement: hierin zijn de taken en bevoegdheden van en de werkwijze van het bestuur vastgelegd.
  • Investeringsstatuut: hierin is vastgelegd hoe wij de afweging maken om te komen tot (vastgoed)investeringen en hoe de taken en verantwoordelijkheden in dit proces zijn belegd.
  • Treasurystatuut: hierin is vastgelegd hoe wij de financiële geldstromen, posities en de daaraan verbonden risico’s beheersen en sturen en hoe het toezicht hierop is ingericht.

Lees hier de governancecode woningcorporaties

Integriteit

Rondom Wonen wil een betrouwbare partner voor haar klanten en relaties zijn. Tegelijkertijd willen we onze medewerkers beschermen tegen (negatieve) beïnvloeding door derden. Daarvoor zijn we in ons denken en doen bewust van integriteit. Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. We hebben in onze integriteitscode 9 gouden regels geformuleerd die de basis vormen voor ons integer handelen. Ook hebben we een klokkenluidersregeling. Onze medewerkers en relaties kunnen misstanden melden bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon integriteit, bij het meldpunt integriteit woningcorporaties en bij het huis voor klokkenluiders.

Onze integriteitscode
Onze klokkenluidersregeling
Link Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Toezicht

De raad van commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Rondom Wonen. De raad focust daarbij op het beleid van de bestuurder waarmee de maatschappelijke doelstellingen van Rondom Wonen moeten worden gerealiseerd, en op de risicobeheersing door het bestuur. De raad van commissarissen is de werkgever van de bestuurder en fungeert gevraagd en ongevraagd als diens klankbord en adviseur.

Het reglement raad van commissarissen

Risicobeheersing en control

De bestuurder zorgt voor een adequate risicobeheersing passend bij de bescheiden omvang van Rondom Wonen. Hierbij ligt de focus op de bedoeling: het realiseren van de doelstellingen van Rondom Wonen en het voorkomen dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt doordat er risico’s gelopen worden die het bedrijf mogelijk niet kan dragen. Dat doet de bestuurder door te zorgen voor risicovolwassenheid binnen de organisatie; door te waarborgen dat daar waar grote risico’s gelopen kunnen worden er sprake is van adequaat beleid en adequate processen om die risico’s te beheersen; en door zich ervan te verzekeren dat de hierboven genoemde risicovolwassenheid er daadwerkelijk is, dat het genoemde beleid adequaat is en blijft, en dat dit beleid en de bijbehorende processen op een juiste manier worden doorlopen bij besluitvorming.

Onze externe controller van Q-Concepts monitort in opdracht van de bestuurder de risicovolwassenheid, heeft een expliciete adviesrol bij de wijziging van beleid en processen die impact kunnen hebben op de continuïteit, en ziet toe op adequate interne controles die de werkorganisatie zelf uitvoert.

Onze externe accountant Share Impact controleert in opdracht van de raad van commissarissen de jaarrekening en het jaarverslag en de belangrijkste processen binnen Rondom Wonen. 

Visitatie

Elke vier jaar beoordeelt een onafhankelijke externe visitatiecommissie ons presteren. Dat is verplicht, maar ook heel welkom, want we zijn een lerende organisatie. En we zijn ons bewust van de om ons heen veranderende samenleving die ook van ons steeds weer een andere aanpak richting onze huurders en samenwerkingspartners vraagt.

Laatste visitatierapport

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.