Privacyverklaring

Privacystatement Rondom Wonen

Algemeen

Rondom Wonen verhuurt, verkoopt en beheert woningen in Pijnacker-Nootdorp en Delfgauw. Indien u een woning wilt huren of kopen, ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Rondom Wonen. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

Rondom Wonen neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Indien u een woning van ons huurt of koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst. Gegevens die wij van u nodig hebben zijn bijvoorbeeld: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en gegevens over uw inkomen.

Wij hanteren met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 • Wij houden ons strikt aan de Algemene Wet Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Rondom Wonen heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de huur- of koopovereenkomst;

 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;

 • het doen van betalingen;

 • het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);

 • het onderhoud en de reparatie van de te huren en te verhuren roerende en onroerende zaken;

 • het behandelen van geschillen;

 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;

 • activiteiten van intern beheer;

 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Bent u geïnteresseerd in een woning of wilt u klant van ons worden, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);

 • uw geboortedatum;

 • uw telefoonnummer;

 • uw e-mailadres.

Indien u een woning van ons gaat huren hebben wij naast de bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw betalingsgegevens (bankrekeningnummer);

 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;

 • gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;

 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals een kopie van uw paspoort (het BSN-nummer en uw foto mag u afschermen), uw Woningnetgegevens of medische gegevens voor zover relevant voor Rondom Wonen met betrekking tot de toewijzing van een woning;

 • gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;

 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, maar niet langer dan 5 jaar na einde huurovereenkomst.

Uw rechten

Wanneer wij van u persoonsgegevens verwerken heeft u verschillende rechten: recht van informatie, recht op inzage, op rectificatie, op wissing, op beperking, overdraagbaarheid, recht van bezwaar en het recht niet aan geautomatiseerde profilering te worden onderworpen.

Verzoek en beslissing

Voor de uitoefening van uw rechten doet u altijd een verzoek aan Rondom Wonen. Waar dat moet leest u onderaan. Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek. Wanneer wij uw verzoek afwijzen dan zullen wij dat uitleggen. Voordat wij uw verzoek kunnen behandelen kunnen wij u vragen zich te identificeren.

Bijhouden van bezoekersgegevens op website van Rondom Wonen

Op de website van Rondom Wonen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s, de weg die bezoekers bewandelen en andere webstatistieken. Met deze gegevens kunnen wij onze website optimaliseren door bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee past Rondom Wonen haar dienstverlening aan naar de wensen van haar klanten.

Om deze gegevens te verzamelen, maken wij gebruik van zogeheten cookies. Een eenvoudig klein tekstbestandje wordt bij uw bezoek aan de website naar uw computer gestuurd. Cookies slaan gebruikersinstellingen en andere informatie op en zijn bedoeld om u te herkennen bij een volgend bezoek en het gebruik van de website van Rondom Wonen voor u te vergemakkelijken. Wilt u de website zonder cookies bezoeken? Dan past u de instellingen van uw browser hierop aan.

Internetsites van derden

Op de website van Rondom Wonen zijn links naar websites van andere partijen opgenomen. Rondom Wonen draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op websites van derden waar wij via onze website naar verwijzen. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Gegevens aan derden

Rondom Wonen verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur of aannemer. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. Rondom Wonen heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Rondom Wonen is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Ketenpartners

Rondom Wonen kan op grond van samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. De gegevensuitwisseling dient binnen de wettelijke kaders plaats te vinden en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is. De verwerkingen die vallen onder de convenanten melden we aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het hangt van het doel van het convenant af of wij van u van de gegevensverstrekking op de hoogte stellen. Aan de huurdersvereniging verstrekken we enkel het adres van de verhuurde woningen, zonder naam van de huurder. Het adres op zichzelf is geen persoonsgegeven en daardoor is op deze verstrekking de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing. Indien u over dit onderwerp vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nieuwsbrieven

Wij maken verschillende nieuwsbrieven. Algemene én persoonlijke. Voor de inhoud van persoonlijke nieuwsbrieven, checken we waar u woont en of we bij u renoveren. Voor deze persoonlijke (project)nieuwsbrieven kunt u zich niet aan- of afmelden. De informatie in deze nieuwsbrieven is te belangrijk om niet naar u te versturen. Dat mag ook volgens de wet op de e-mailmarketing. Ontvangt u liever geen algemene nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is zo geregeld via de link in de nieuwsbrief zelf.

Verbeteringen

We doen er alles aan zodat u tevreden bent, maar we zien niet altijd of dat lukt. Om te checken u tevreden bent, gebruiken we uw gegevens. We benaderen u soms voor een klantonderzoek.

Wijzigingen

Rondom Wonen behoudt zich het recht voor om, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Contact met Rondom Wonen met vragen over uw persoonsgegevens of privacy kunt u doen via de onderstaande gegevens.

Per post:
Rondom Wonen
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Industrieweg 2
2641 RM Pijnacker

Per email:
fg@rondomwonen.nl

De Functionaris Gegevensbescherming is gebonden aan geheimhouding.

Dit document kan worden aangehaald als: Privacystatement Rondom Wonen, versie 26 januari 2022.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of laat je vraag achter in ons contactformulier